Home » Oni no kazeuta ~เพลงร่ายอสูร~ เล่มหลัง by Hayashi Kisara
Oni no kazeuta ~เพลงร่ายอสูร~ เล่มหลัง Hayashi Kisara

Oni no kazeuta ~เพลงร่ายอสูร~ เล่มหลัง

Hayashi Kisara

Published
ISBN :
Paperback
418 pages
Enter the sum

 About the Book 

เรือง Oni no kaze uta (~เพลงรายอสูร~) เปนเรืองแตงทีอิงประวัติศาสตรยอนยุคสมัยเฮอันของประเทศญีปุน เนือเรืองเกียวกับชายหนุมซึงดำรงตำแหนงองเมียวจิแหงวังหลวง มีหนาทีทำนายและประกอบพิธีทางไสยศาสตรใหกับเจาเหนือหัวและขุนนางในสมัยเฮอันซึงเปนสมัยทีเกียวโตยังเปMoreเรื่อง Oni no kaze uta (~เพลงร่ายอสูร~) เป็นเรื่องแต่งที่อิงประวัติศาสตร์ย้อนยุคสมัยเฮอันของประเทศญี่ปุ่น เนื้อเรื่องเกี่ยวกับชายหนุ่มซึ่งดำรงตำแหน่งองเมียวจิแห่งวังหลวง มีหน้าที่ทำนายและประกอบพิธีทางไสยศาสตร์ให้กับเจ้าเหนือหัวและขุนนางในสมัยเฮอันซึ่งเป็นสมัยที่เกียวโตยังเป็นเมืองหลวงเก่าของญี่ปุ่นอยู่